king.jpg
mst2557.jpg
robot.jpg

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556

** รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น

10/11/2537 (ใส่เครื่องหมาย "/" ด้วย)

วันและเดือนใส่เลข 2 หลัก เช่น เกิดวันที่ 3 ต้องใส่ 03 **

ระบบงาน

ราชทูตที่ปรึกษาไทยในนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ต้อนรับ  ราชทูตที่ปรึกษาไทยในนิวซีแลนด์ มาประชุมชี้แจงเรื่องการจัดส่งครูอาสาสมัครชาวนิวซีแลนด์  ณ ห้องพิมาน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี คณะครู ต้อนรับ

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557

เผยแพร่ผลงาน นร.

     ผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

    โครงการส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

       ตัวแทนแข่งขันหุ่นยนตร์

        รร.เมืองสุราษฎร์ธานี